Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje Dla Partnerów Biznesowych Kenso Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczące przetwarzania ich Danych Osobowych

1. Administrator danych

Kenso Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszów, ul. Juliusza Słowackiego 24, działającą na podstawie wpisu do rejestru w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000897125, nr NIP: 8133859240, REGON: 38875098000000 jest administratorem (zwanym dalej ‘Administratorem’) Państwa danych osobowych.

2. Podstawa prawna

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Jakie dane i w jaki sposób są zbierane przez Administratora

Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe w następujący sposób:

 • w następstwie zawarcia umów z Administratorem,
 • w następstwie wypełnienia formularza kontaktu
 • w następstwie zgłoszeń lub zapytań wysyłanych drogą mailową
 • podczas rejestracji do na stronie https://cloud.kensobi.com
 • podczas rejestracji na konferencjach
 • od podmiotów współpracujących z Administratorem

Administrator pozyskuje w ten sposób następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, stanowisko, dział, e-mail, telefon, NIP. Dane są przechowywane przez Administratora w postaci papierowej i elektronicznej. Państwa dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • przedsiębiorcy oferujący usługi księgowe, podatkowe, informatyczne
 • przedsiębiorcy świadczący usługi pocztowe i przewozowe
 • przedsiębiorcy współpracujący z administratorem, w zakresie związanym dostawami towarów lub świadczeniem usług przez administratora Państwa dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
 • działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, LinkedIN);
 • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, HotJar, Gemius Traffic;
 • wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense)

Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Każdy, którego dane o charakterze osobowym są zbierane może zażądać od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przeniesienia danych osobowych

Ponadto każdy, którego dane o charakterze osobowym są zbierane może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pomocą maila: support@kensobi.com. Administrator wykonuje żądanie osoby, której dane są zbierane w okresie do 30 dni. Należy jednak mieć na uwadze, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone na wykonanie przez Administratora zawartych z nim umów lub może skutkować niemożliwością ich wykonania w sposób prawidłowy. Prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania czy też prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może być realizowane wyłącznie w enumeratywnie określonych przypadkach wskazanych we właściwych przepisach ustawy o ochronie danych osobowych lub w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W szczególności - nie ma ono zastosowania w przypadku zobowiązań, które zostały prawnie zawarte ze względu na wymogi prawne związane z dochodzeniem roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Cele przetwarzania danych, podstawa przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania umowy zawartych z Administratorem,
 • wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług w ramach usługi internetowej KensoBI
 • przekazywanie informacji o produktach i usługach Administratora lub podmiotów z którymi Administrator zawarł umowy i przekazał Państwa dane osobowe,
 • realizacji kampanii informacyjnych lub reklamowych, w tym wysyłanie przesyłek pocztowych, wysyłanie wiadomości SMS, telemarketingu na rzecz Administratora,
 • rachunkowych (prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenia podatków,
 • rozpatrywanie zgłoszeń i reklamacji.

Podstawą przetwarzania danych są:

 • przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f)
 • przepisy regulujące obowiązek przechowywania ksiąg podatkowych,
 • przepisy o rachunkowości, regulujące obwiązek przechowywania ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych itp.,
 • przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Dane są przechowywane przez okres:

 • w przypadku danych zbieranych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - Do czasu odwołania zgody. W przypadku braku odwołania zgody nie więcej niż 3 lata od jej udzielenia.
 • w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 5 lit. a) i b) – Czas trwania umowy a następnie do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego - 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku; terminy określone w art. 74 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości
 • w przypadku danych zawartych w księgach podatkowych, rachunkowych, dowodach księgowych – określony we właściwych przepisach

6. Postanowienia końcowe

Każdy, kogo dane osobowe zbiera Administrator ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy regulujące przetwarzania danych osobowych, tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Każdy z naszych pracowników, jak również wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy mają dostęp do i/lub przetwarzają dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności takich danych. WSZYSTKIE DANE BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO ŚCIŚLE POUFNE I PRZECHOWYWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM PRZEZ OKRES OKREŚLONY W PRZEPISACH PRAWA DANEGO KRAJU. Niniejsza treść ma charakter informacyjny i nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek działań. W przypadku próśb, pytań, uwag lub sugestii dotyczących niniejszego pisma informacyjnego lub stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem support@kensobi.com.