Warunki korzystania ze strony

UMOWA LICENCYJNA I UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Niniejsza umowa KensoBI, obejmująca wszystkie zawarte i dołączone Zamówienia Usługowe („Umowa”), została zawarta między Kenso Software Sp. z o.o. („Kenso Software”), a nabywcą lub użytkownikiem oprogramowania i usług Kenso Software, który zaakceptował warunki niniejszej Umowy („Klient”). Data wejścia w życie niniejszej Umowy („Data Wejścia w Życie”) to data podpisania lub zaakceptowania Umowy przez Klienta lub data uzgodniona przez obie strony.

Zakres Umowy

1.1 Zakres

Niniejsza Umowa stanowi ramy, które umożliwią Kenso Software świadczenie Klientowi Oprogramowania i Usług. „Oprogramowanie” oznacza program KensoBI i inne programy oprogramowania sygnowane przez Kenso Software, jej spółki zależne i/lub strony trzecie, w tym wszystkie modyfikacje, dodatki lub dalsze usprawnienia dostarczone przez Kenso Software. Określone usługi („Usługi”) i/lub Oprogramowanie, które Kenso Software będzie świadczyć Klientowi, będą opisane w Formularzu Zamówienia, podpisanym przez strony lub zaakceptowanym przez Kenso Software, który może składać się z (a) jednego lub więcej wzajemnie uzgodnionych formularzy zamówienia, specyfikacji prac, zleceń lub podobnych dokumentów transakcyjnych, lub (b) zamówienia złożonego przez Klienta przez stronę internetową Kenso Software. Strony zgadzają się, że warunki niniejszej Umowy będą obowiązywać we wszystkich zakupach i korzystaniu przez Klienta z Oprogramowania i Usług, chyba że strony uzgodnią pisemnie inaczej.

Obowiązki Stron

2.1 Obowiązki w miejscu pracy.

Jeśli personel Kenso Software pracuje na terenie Klienta (a) Klient zapewni bezpieczne środowisko pracy dla personelu Kenso Software, oraz (b) Kenso Software będzie przestrzegać wszystkich uzasadnionych standardów bezpieczeństwa i zasad związanych z miejscem pracy, które są obowiązujące dla pracowników Klienta, o których Kenso Software została powiadomiona na piśmie przez Klienta z wyprzedzeniem.

2.2 Zmiany w pracy i opóźnienia.

Zmiany w Usługach będą dokonywane wyłącznie za pośrednictwem pisemnego polecenia zmian podpisanego przez obie strony. W przypadku gdy (a) Klient nie wywiąże się w terminie z zobowiązań wynikających z formularza zamówienia, co będzie miało niekorzystny wpływ na świadczenie Usług lub (b) zdarzenia poza kontrolą któregokolwiek z Partnerów spowodują opóźnienie lub w inny sposób wpłyną na zdolność Kenso Software do wykonania swoich zobowiązań wynikających z formularza zamówienia, Kenso Software będzie uprawniony do odpowiedniej rekompensaty, w tym do dostosowania terminu dostarczenia odpowiednich Usług.

2.3 Wsparcie.

Klient może zapewnić Kenso Software dostęp do informacji, systemów i oprogramowania Klienta ("Informacje Klienta"), a także zasobów takich jak przestrzeń robocza, dostęp do sieci i łącza telefoniczne, o ile jest to rozsądnie wymagane przez Kenso Software w celu świadczenia Usług. Klient rozumie i zgadza się, że (a) kompletność i dokładność oraz zakres dostępu do jakichkolwiek Informacji Klienta przekazanych Kenso Software może wpłynąć na zdolność Kenso Software do świadczenia Usług i (b) jeśli rozsądny dostęp do Informacji Klienta nie zostanie udostępniony, Kenso Software będzie zwolnione z udzielania Usług zależnych od takiego dostępu. Klient uzyska wszelkie wymagane zgody stron trzecich, aby udzielić Kenso Software dostępu do Informacji Klienta, która jest przedmiotem praw własności lub kontrolowana przez stronę trzecią lub która jest przedmiotem jakiejkolwiek innej formy ograniczenia w zakresie ujawniania.

Płatność

3.1 Opłaty i Wydatki.

Opłaty za Usługi („Opłaty”) zostaną określone w Formularzu Zamówienia i są (a) wymagalne po zaakceptowaniu Formularza Zamówienia przez Kenso Software lub, w przypadku odnowienia Usług, na początku okresu odnowienia, oraz (b) płatne zgodnie z sekcją 3.2. Opłaty są wyrażone w dolarach amerykańskich lub polskich złotych, muszą być zapłacone w dolarach amerykańskich lub polskich złotych i, chyba że wskazano inaczej na piśmie, nie obejmują wydatków ponoszonych poza miejscem wykonania Usług ani kosztów wysyłki. Klient zwróci Kenso Software wszystkie rozsądne wydatki poniesione przez Kenso Software w związku z wykonaniem Usług.

3.2 Faktury

3.2.1 Jeśli Klient życzy sobie terminów kredytowych w odniesieniu do płatności Opłat, Klient będzie rozsądnie współpracować z Kenso Software w ustanawianiu i okresowym ponownym potwierdzaniu swojej zdolności kredytowej. Jeśli Klientowi zostaną udzielone terminy kredytowe, Kenso Software będzie fakturować Klienta za Opłaty po zaakceptowaniu stosownego Formularza Zamówienia przez Kenso Software oraz po zaakceptowaniu każdego kolejnego zamówienia. Chyba że w tym Porozumieniu przewidziano inaczej, wszelkie płatności dokonane przez Klienta na mocy tego Porozumienia są bezzwrotne. Kenso Software zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania wykonania wszystkich lub części Usług i/lub zmiany swoich warunków kredytowych, jeśli faktyczna płatność nie zostanie otrzymana w ciągu 10 dni od ustalonego terminu płatności.

3.2.2 Jeśli Klient płaci kartą kredytową, Klient (a) udziela Kenso Software upoważnienia do obciążenia jego karty kredytowej za usługi oraz za kwotę należną przy odnowieniu Subskrypcji, (b) zgadza się na dostarczenie zaktualizowanych informacji dotyczących karty kredytowej Kenso Software w celu odnowienia subskrypcji.

3.3 Podatki.

Wszystkie opłaty są bez podatków. Klient zapłaci Kenso Software kwotę równą podatkom wynikającym z niniejszej Umowy lub stosownego formularza zamówienia, które są płatne przez Kenso Software lub mogą być płatne przez Kenso Software. „Podatki” oznaczają jakąkolwiek formę podatku od sprzedaży, podatku od użytkowania, podatku od wartości dodanej lub innej formy opodatkowania oraz jakiekolwiek kary, grzywny, opłaty dodatkowe lub odsetki, z wyłączeniem podatków opartych wyłącznie na zysku netto Kenso Software. Jeśli Klient jest zobowiązany do potrącenia lub pobrania jakiejkolwiek części płatności należnych Kenso Software, Klient zwiększy sumę należną Kenso Software o konieczną kwotę, aby Kenso Software otrzymał kwotę równą kwocie, którą otrzymałby, gdyby Klient nie dokonał żadnych potrąceń ani pobierań.

Własność oprogramowania I Licencje

4.1 Własność oprogramowania

KensoBI (oraz jego licencjodawcy, jeśli dotyczy) posiada wszelkie prawa, tytuły i interesy (w tym wszelkie związane z nimi prawa własności intelektualnej) do oprogramowania. "Prawa własności intelektualnej" oznaczają niepatentowane wynalazki, zgłoszenia patentowe, patenty, prawa do wzorów przemysłowych, prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy usług, nazwy handlowe, prawa do domen, prawa do pracy maskującej, know-how i inne prawa do tajemnic handlowych oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej, ich pochodne i formy ochrony o podobnym charakterze na całym świecie.

4.2 Licencje.

Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, Kenso Software udziela Klientowi nieodłącznej, nieprzenoszalnej, odwoływalnej licencji na dostęp i korzystanie z oprogramowania w okresie trwania Umowy. Wszystkie prawa związane z oprogramowaniem, które nie są wyraźnie udzielone Klientowi na mocy niniejszej Umowy, są wyraźnie zastrzeżone przez Kenso Software.

4.3 Ograniczenia.

Klient nie może: (i) sublicencjonować, sprzedawać, odsprzedawać, przekazywać, przydzielać, dystrybuować ani w inny sposób komercyjnie eksploatować lub udostępniać jakiejkolwiek części oprogramowania w żaden sposób osobom trzecim, chyba że KensoBI wyrazi na piśmie zgodę w każdym przypadku; (ii) modyfikować lub tworzyć prace pochodne na podstawie jakiejkolwiek części oprogramowania lub w inny sposób usuwać, dekompilować, dezasemblować lub odwracać inżynierię oprogramowania; lub (iii) odwracać inżynierię lub korzystać z jakiejkolwiek części oprogramowania w celu: (A) budowy konkurencyjnego produktu lub usługi; (B) budowy produktu lub usługi z wykorzystaniem podobnych pomysłów, funkcji, funkcjonalności lub grafiki do dowolnej części oprogramowania; (C) kopiowania, drukowania, republikowania, wyświetlania, dystrybuowania, przesyłania, sprzedaży, wynajmowania, dzierżawy lub w inny sposób udostępniania w dowolnej formie lub za pomocą dowolnych środków całości lub części oprogramowania; (D) tworzenia jakichkolwiek kompilacji lub prac pochodnych z jakiejkolwiek części oprogramowania; lub (E) kopiowania lub odsprzedaży jakichkolwiek materiałów marketingowych, szkoleniowych lub innych, takich jak slajdy, porady, wskazówki lub ramy udostępnione przez Kenso Software.

4.4 Informacje zwrotne i ulepszenia.

Jakiekolwiek informacje zwrotne, pomysły, sugestie, uwagi, żądania funkcjonalności lub inne podobne informacje (zwane dalej „Informacjami zwrotnymi”) rzekazane przez Klienta w odniesieniu do oprogramowania stanowią wyłączną własność KensoBI, a KensoBI będzie wolna w korzystaniu, ujawnianiu, reprodukowaniu lub w inny sposób eksploatowaniu tych informacji bez ograniczeń. KensoBI jest właścicielem jakichkolwiek ulepszeń, zmian, prac pochodnych, poprawek lub aktualizacji (zwanych dalej „Ulepszeniami”) do oprogramowania wynikających w związku z niniejszą Umową, a Klient niniejszym przenosi na KensoBI wszelkie swoje prawa, tytuły i interesy w tych ulepszeniach.

Raportowanie i Inspekcja

5.1 Raportowanie.

Klient niezwłocznie powiadomi Kenso Software, jeśli rzeczywista liczba użytkowników Oprogramowania lub Usług wykorzystywanych przez Klienta przekroczy liczbę użytkowników, za którą Klient zapłacił stosowne opłaty. W swoim zgłoszeniu Klient uwzględni liczbę dodatkowych użytkowników i daty, w których tacy Użytkownicy zostali po raz pierwszy wykorzystani. Kenso Software wyśle Klientowi fakturę za stosowne usługi dla takich użytkowników, a Klient zapłaci za takie usługi najpóźniej trzydzieści (30) dni od daty faktury.

Czas trwania i wypowiedzenie

6.1 Czas trwania i wypowiedzenie Umowy.

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się w dniu wejścia w życie Umowy i zakończy się po upływie dziewięćdziesięciu (90) dni po otrzymaniu pisemnego wypowiedzenia złożonego przez jedną ze stron drugiej stronie. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie skutkuje wypowiedzeniem jakiegokolwiek formularza zamówienia i warunki niniejszej Umowy będą obowiązywać w pełni w celu umożliwienia realizacji jakiegokolwiek formularza zamówienia obowiązującego w chwili wypowiedzenia niniejszej Umowy i do momentu wygaśnięcia lub wypowiedzenia stosownego formularza zamówienia zgodnie z punktem 6.2 poniżej.

6.2 Czas trwania i wypowiedzenie formularza zamówienia

6.2.1 Okres obowiązywania formularza zamówienia rozpoczyna się w dniu podpisania formularza zamówienia („Data Wejścia w Życie Formularza Zamówienia”) i trwa przez okres określony w formularzu zamówienia.

6.2.2 W przypadku istotnego naruszenia warunków umowy przez klienta lub Kenso Software, a takie naruszenie nie zostanie naprawione w ciągu trzydziestu (30) dni od daty powiadomienia pisemnego danej strony o naruszeniu, druga strona może, pisemnie powiadomiwszy o rozwiązaniu umowy, rozwiązać stosowną formularz zamówienia i/lub niniejszą Umowę; jednakże w przypadku naruszenia punktu 9 niniejszej Umowy okres naprawy nie będzie wymagany. Rozwiązanie pojedynczego formularza zamówienia nie skutkuje rozwiązaniem innych formularzy zamówienia lub niniejszej Umowy, chyba że w pisemnym powiadomieniu o rozwiązaniu zostanie inaczej określone. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego prawa lub środka Kenso Software, w przypadku rozwiązania formularza zamówienia przez którąkolwiek ze stron, Klient zapłaci Kenso Software za wszystkie usługi świadczone do dnia skutecznego rozwiązania.

6.3 Przetrwanie.

Jeśli niniejsza Umowa lub Formularz Zamówienia zostanie wypowiedziana z jakiejkolwiek przyczyny, Sekcje 3, 4, 6.3, 7, 8, 9, 10.2, 13.1 oraz 13.5-13.12 niniejszej Umowy (w takim samym zakresie jak są one włączone do każdego Formularza Zamówienia) będą dalej obowiązywać w przypadku wypowiedzenia.

Kontynuacja działalności

7.1 Nic w niniejszej Umowie nie będzie ograniczać lub uniemożliwiać Kenso Software świadczenia oprogramowania, materiałów lub usług dla siebie lub innych klientów, niezależnie od możliwej podobieństwa takiego oprogramowania, materiałów lub usług do tych, które mogą być dostarczane dla Klienta. Warunki poufności określone w sekcji 9 nie będą ograniczać lub uniemożliwiać prawa żadnej ze stron do opracowywania, używania lub wprowadzania na rynek produktów lub usług podobnych lub konkurencyjnych wobec drugiej strony; przy czym żadna ze stron nie jest zwolniona z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie odpowiedzialności za szkody

8.1 Ograniczenie odpowiedzialności.

DLA WSZYSTKICH ZDARZEŃ I OKOLICZNOŚCI, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KENSO SOFTWARE I JEGO SPÓŁEK ZALEŻNYCH WYNIKAJĄCA Z LUB ZWIĄZANA Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I WSZYSTKIMI FORMULARZAMI ZAMÓWIENIA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ Z POWODU WYKONANIA LUB NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ, BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ POWÓDZTWA, CZY TO NA MOCY UMOWY, DELIKTU (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU ZANIEDBANIA), USTAWY LUB W INNY SPOSÓB, BĘDZIE OGRANICZONA DO BEZPOŚREDNICH SZKÓD I NIE PRZEKROCZY KWOTY OTRZYMANEJ PRZEZ KENSO SOFTWARE W CIĄGU DWUNASTU (12) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH PIERWSZE ZDARZENIE DAJĄCE PODSTAWĘ DO ODPOWIEDZIALNOŚCI, W ODNIESIENIU DO OKREŚLONYCH ELEMENTÓW (CZY TO OPROGRAMOWANIA, USŁUG LUB INNYCH), KTÓRE STANOWIĄ PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZGODNIE Z NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNIM DOKUMENTEM ZAMÓWIENIA.

8.2 Wyłączenie odpowiedzialności za szkody.

NIEZALEŻNIE OD TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY LUB FORMULARZA ZAMÓWIENIA, W ŻADNYM WYPADKU KENSO SOFTWARE ANI JEGO SPÓŁKI POWIĄZANE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED KLIENTEM LUB JEGO SPÓŁKAMI POWIĄZANYMI ZA SZKODY INNE NIŻ BEZPOŚREDNIE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ: SZKODY PRZYPADKOWE, POCHODZĄCE, SPECJALNE, POŚREDNIE, WZORCOWE LUB KARNE, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY WYNOSZĄ Z CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH, UMÓW, CZY INNEGO TYPU; LUB JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE Z NIEPRACUJĄCYCH URZĄDZEŃ, NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI, OPÓŹNIEŃ, UTARTYCH DANYCH, STRATY ZYSKU, STRATY OSZCZĘDNOŚCI, PRZERWANIA USŁUGI, STRATY BIZNESU LUB SZKÓD CZYNIENIOWYCH, NAWET JEŚLI KENSO SOFTWARE LUB JEGO SPÓŁKI POWIĄZANE ZOSTANĄ POUPOMINANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TE SZKODY BĘDZIE OGRANICZONA I WYKLUCZONA NAWET WTEDY, GDY JAKIKOLWIEK EKSKLUZYWNY ŚRODEK NAPRAWCZY PRZEWIDZIANY W NINIEJSZEJ UMOWIE NIE SPEŁNI SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.

Poufność

9.1 Obowiązki.

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy obie strony zgadzają się, że (i) Informacje Poufne będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; (ii) każdy z nich dołoży takiego samego stopnia staranności, jaki stosuje w celu ochrony własnych informacji poufnych, ale w żadnym wypadku mniej niż należytej staranności; oraz (iii) Informacje Poufne mogą być ujawniane tylko pracownikom, agentom i kontrahentom, którzy muszą je znać, oraz audytorom i radcom prawnym, w każdym przypadku, którzy mają pisemne zobowiązanie do zachowania poufności takich informacji zgodnie ze standardami poufności nie mniej restrykcyjne niż te wymagane niniejszą Umową. Obie strony zgadzają się, że zobowiązania do zachowania poufności będą obowiązywały przez okres dwóch (2) lat od pierwszego ujawnienia poszczególnych Informacji poufnych. „Informacje poufne” oznaczają wszelkie informacje ujawnione przez Kenso Software lub Klienta („Strona Ujawniająca”) drugiej stronie („Odbiorcy”) w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, które są albo (i) oznaczone jako poufne, albo (ii) ujawnione ustnie i określone jako poufne w momencie ujawnienia, a następnie przedstawione na piśmie, oznaczone jako poufne i wysłane do Odbiorcy w ciągu trzydziestu (30) dni od ujawnienia ustnego.

9.2 Wyłączenia.

Informacje poufne nie będą obejmować informacji, które: (i) są lub później staną się publicznie dostępne bez naruszenia niniejszej Umowy lub zostaną ujawnione przez Stronę Ujawniającą bez obowiązku zachowania poufności; (ii) są znane Odbiorcy w czasie ujawnienia przez Stronę Ujawniającą; (iii) są niezależnie opracowane przez Odbiorcę bez użycia Informacji Poufnych; (iv) zostaną legalnie poznane lub będą dostępne Odbiorcy bez ograniczeń z źródła mającego prawo do ujawnienia informacji; (v) są powszechnie znane lub łatwo dostępne dla stron posiadających zwykłe umiejętności w branży Odbiorcy; lub (vi) są kodem oprogramowania w postaci kodu obiektowego lub kodu źródłowego licencjonowanym na mocy otwartej licencji źródłowej. Odbiorca nie będzie zabroniony od przestrzegania wymogów ujawnienia na mocy obowiązującego prawa, jeśli w miarę możliwości i bez naruszania jakichkolwiek wymogów prawnych lub regulacyjnych, poinformuje z wyprzedzeniem Stronę Ujawniającą o wymogu ujawnienia.

9.3 Identyfikacja Klienta.

Klient wyraża zgodę na identyfikację Klienta jako klienta Kenso Software na stronach internetowych Kenso Software oraz w innych materiałach marketingowych rozpowszechnianych przez Kenso Software (w tym w wiadomościach e-mail oraz innych materiałach internetowych i drukowanych) (zwanymi dalej „Materiałami marketingowymi Kenso Software”). W związku z taką działalnością, Kenso Software może również wyświetlać znaki towarowe, znaki usługowe i/lub logo Klienta w Materiałach marketingowych Kenso Software. Powyższe będzie uważane za licencję na całym świecie, nie wyłączną i (z wyjątkiem określonych poniżej) nieodwołalną licencję na używanie nazwy Klienta, jego znaków towarowych, znaków usługowych i logotypów w tym celu. Strony uzgadniają, że takie pozwolenie i zgoda wygasną po zakończeniu subskrypcji Klienta na wszystkie Usługi.

9.4 Pod warunkiem wcześniejszej zgody Klienta.

Klient wyraża również zgodę na wymienienie go w komunikatach prasowych i studiach przypadków przygotowanych przez Kenso Software (zwanych dalej „Materiałami prasowymi Kenso Software”). W związku z taką działalnością, Kenso Software może również używać i wyświetlać znaki towarowe, znaki usługowe i/lub logo Klienta w Materiałach prasowych Kenso Software. Powyższe będzie uważane za licencję na całym świecie, nie wyłączną i (z wyjątkiem określonych poniżej) nieodwołalną licencję na używanie nazwy Klienta, jego znaków towarowych, znaków usługowych i logotypów w tym celu. Strony uzgadniają, że takie pozwolenie i zgoda wygasną po zakończeniu subskrypcji Klienta na wszystkie Usługi.

Oświadczenia i gwarancje

10.1 Ogólne oświadczenia i gwarancje.

Kenso Software oświadcza i zapewnia, że: (a) Usługi będą wykonywane w sposób profesjonalny i rzetelny przez wykwalifikowany personel; (b) ma uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy z Klientem; oraz (c) zgodnie z wiedzą Kenso Software, oprogramowanie marki Kenso Software nie zawiera w momencie dostarczenia Klientowi złośliwych lub ukrytych mechanizmów lub kodu w celu uszkodzenia lub zepsucia oprogramowania.

10.2 Oświadczenie o wyłączeniu gwarancji.

ZA WYJĄTKIEM WYRAŹNIE PRZEDSTAWIONYCH W SEKCJI 10.1 LUB PRZEZ DOSTAWCĘ OSOBY TRZECIEJ BEZPOŚREDNIO DLA KLIENTA NA MOCNO ODDZIELNEJ UMOWIE, USŁUGI, OPROGRAMOWANIE I JAKAKOLWIEK SPRZĘT SĄ DOSTARCZANE PRZEZ KENSO SOFTWARE „TAK JAK SĄ” I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, W TYM BEZPOŚREDNICH LUB POSREDNICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZENIA PRAW OSÓB TRZECICH ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. KENSO SOFTWARE NIE GWARANTUJE I NIE ZAPEWNIA, ŻE UŻYTKOWANIE USŁUG, OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU BĘDZIE BEZPRZERWOWE, SPEŁNI WYMAGANIA REGULACYJNE, BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE KENSO SOFTWARE NAPRAWI WSZYSTKIE BŁĘDY OPROGRAMOWANIA. W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI OKREŚLONYCH W SEKCJI 10.1, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM REMEDIUM KLIENTA ORAZ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KENSO SOFTWARE BĘDZIE PONOWNE WYKONANIE NIEDOBRZE WYKONANYCH USŁUG, LUB JEŚLI KENSO SOFTWARE NIE MOŻE ISTOTNIE USUNĄĆ NARUSZENIA W KOMERCYJNIE ROZSĄDNY SPOSÓB, KLIENT MOŻE ZAKOŃCZYĆ ODPOWIEDNIE USŁUGI I OTRZYMAĆ PROPORCJONALNY ZWROT OPŁAT ZA NIEDOBRZE WYKONANE USŁUGI OD DATY SKUTECZNEGO ROZWIĄZANIA. Bez ograniczania ogólnej klauzuli wyłączenia odpowiedzialności, oprogramowanie, usługi i wszelki sprzęt dostarczany nie jest specjalnie zaprojektowany, wytwarzany ani przeznaczony do użytku w (a) planowaniu, budowie, konserwacji, kontroli lub bezpośredniej operacji urządzeń jądrowych, (b) nawigacji, kontroli lub systemach komunikacji lotniczej, systemach broniowych, (c) bezpośrednich systemach podtrzymywania życia lub (d) jakiejkolwiek regulowanej branży. Klient zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wyniki uzyskane z wykorzystania oprogramowania i usług.

Prawo właściwe i zgoda na jurysdykcję

12.1 Ważność, interpretacja i egzekwowanie niniejszej Umowy będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Polskim bez uwzględnienia zasad dotyczących kolizji prawnych lub Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów w Rzeszowie, a każda ze stron nieodwołalnie wyraża zgodę na taką jurysdykcję osobistą i rezygnuje z wszelkich sprzeciwów wobec tego miejsca postępowania.

Różne

13.1 Powiadomienia.

Ogłoszenia muszą być sporządzone w języku angielskim, na piśmie i zostaną uznane za dostarczone w momencie wręczenia osobiście lub pięć (5) dni po wysłaniu za pośrednictwem metody, która zapewnia pozytywne potwierdzenie dostarczenia do: Kenso Software, Sp. z o.o., , UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 24, RZESZÓW, POLAND.

13.2 Przypisanie.

Niniejsza Umowa wiąże strony niniejszej Umowy, a poza prawami przyznanymi Partnerom Biznesowym w sekcjach 5.1 i 6.2.2, nic w tej Umowie ani w jakimkolwiek Formularzu Zamówienia nie przyznaje żadnej innej osobie lub podmiotowi jakiegokolwiek prawa, korzyści lub środka zaradczego, poza Affiliates stron, jak wyraźnie określono w tej Umowie. Niniejsza Umowa może być przypisana przez dowolną ze stron tylko za zgodą pisemną drugiej strony, która nie będzie wstrzymywana, warunkowana lub opóźniana w nierozsądnym stopniu; jednakże każda ze stron może, za uprzednim pisemnym powiadomieniem i bez uprzedniej zgody drugiej strony, (a) przypisać niniejszą Umowę Affiliates, pod warunkiem, że Affiliate ma wystarczający kredyt, aby zaspokoić swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy i zakres Usługi nie jest dotknięty; i (b) przypisać niniejszą Umowę w wyniku połączenia lub sprzedaży wszystkich lub znacznej części aktywów lub udziałów takiej strony.

13.3 Niezależny wykonawca.

Kenso Software jest niezależnym wykonawcą i nic w tej Umowie lub związane z wykonaniem przez Kenso Software jakiegokolwiek formularza zamówienia nie będzie interpretowane jako stworzenie relacji zatrudnienia lub agencji między Klientem (lub jakimkolwiek personelem Klienta) a Kenso Software (lub jakimkolwiek personelem Kenso Software). Każda ze stron będzie wyłącznie odpowiedzialna za nadzór, kierowanie, kontrolę i wynagradzanie swojego personelu, w tym stosownych podatków, potrąceń, innych płatności i świadczeń.

13.4 Siła wyższa.

Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za nie wykonanie lub opóźnienia spowodowane siłą wyższą, taką jak siły natury, wojny, zamieszki, strajki, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, ograniczenia rządu, akty terrorystyczne lub inne przyczyny poza jej rozsądną kontrolą. W przypadku, gdy wykonanie przez Kenso Software jest zawieszone przez okres 15 kolejnych dni zgodnie z niniejszą sekcją, Klient może zdecydować o natychmiastowym rozwiązaniu niniejszej Umowy i stosownego Formularza zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności związanej z takim rozwiązaniem.

13.5 Zakaz rekrutacji

Klient zobowiązuje się, że w czasie trwania umowy oraz przez dwanaście (12) miesięcy po zakończeniu lub wygaśnięciu umowy, nie będzie rekrutował żadnego personelu Kenso Software zaangażowanego w dostarczanie Usług w ramach jakiejkolwiek Umowy Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient zatrudni osobę zatrudnioną w Kenso Software, która bez innej rekrutacji odpowie na ogłoszenia lub akcje rekrutacyjne skierowane do ogółu publiczności.

13.6 Eksport i prywatność.

Kenso Software może dostarczyć Klientowi dane techniczne, które są objęte ograniczeniami związanymi z kontrolią eksportu. Kenso Software nie będzie odpowiadać za przestrzeganie przez Klienta obowiązujących zobowiązań i wymagań dotyczących eksportu odnośnie tych danych technicznych. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących ograniczeń w zakresie kontroli eksportu. Jeżeli Klient naruszy niniejszy Rozdział 13.6 lub przepisy dotyczące eksportu z odpowiedniej umowy licencyjnej dla oprogramowania, lub jakiegokolwiek przepisu odwołującego się do tych sekcji, Kenso Software może zakończyć niniejszą Umowę i/lub stosowny Formularz Zamówienia oraz swoje zobowiązania wynikające z nich wobec Klienta bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w celu świadczenia Usług może być konieczne przekazywanie Informacji Klienta między Kenso Software, jego partnerów, Partnerami Biznesowymi i/lub podwykonawcami, którzy mogą być zlokalizowani na całym świecie.

13.7 Rozwiązywanie sporów.

Każda ze stron zobowiązuje się do przedstawienia drugiej stronie pisemnego opisu każdego problemu, który może się pojawić, i do podjęcia wszelkich starań w dobrej wierze w celu polubownego rozwiązania takiego problemu przed wszczęciem jakiejkolwiek procedury. Bez uszczerbku dla powyższego, każda ze stron może podjąć wszelkie działania konieczne do ochrony swoich praw. Żadne roszczenie lub postępowanie, niezależnie od jego formy, wynikające z niniejszej Umowy lub Formularza Zamówienia, nie może zostać wytoczone przez którąkolwiek ze stron po upływie więcej niż jednego (1) roku od powstania roszczenia.

13.8 Nagłówki.

Wszystkie nagłówki zawarte w niniejszej Umowie są wstawione w celu identyfikacji i wygody i nie będą stanowić części niniejszej Umowy w celach interpretacyjnych.

13.9 Wykonalność.

Jeśli jakieś postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, ale byłoby ważne i wykonalne, gdyby odpowiednio je zmodyfikować, to takie postanowienie będzie stosowane z modyfikacją konieczną do jego zrobienia ważnym i wykonalnym. Jeśli takie postanowienie nie może zostać odpowiednio zmodyfikowane, strony uzgodnią, że taka nieważność nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień Umowy.

13.10 Zrzeczenie się.

Zwłoka lub brak podjęcia działań przez którąkolwiek ze stron w celu wykorzystania praw wynikających z niniejszej Umowy nie będzie stanowić wyłączenia lub utraty takich praw. Żadne wyłączenie nie będzie ważne, chyba że jest na piśmie i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela strony, przeciwko której wyłączenie ma być egzekwowane.

13.11 Kompletna Umowa.

Każdy Formularz Zamówienia (a) jest odrębną umową i uważa się, że zawiera niniejszą Umowę, chyba że w tym Formularzu Zamówienia wyraźnie jest przewidziane inaczej; (b) stanowi wyłączne warunki związane z przedmiotem tego Formularza Zamówienia, pomimo innych lub dodatkowych warunków, które mogą być zawarte w formularzu zamówienia lub innym dokumencie używanym przez Klienta do składania zamówień lub realizacji transakcji na podstawie niniejszej Umowy; oraz (c) stanowi ostateczne, kompletny i wyłączny opis porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu tego Formularza Zamówienia, pomimo jakichkolwiek wcześniejszych umów pisemnych lub umów ustnych zarówno z okresu wcześniejszego, jak i równoległego dotyczących przedmiotu Formularza Zamówienia.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu między niniejszą Umową, jakimkolwiek formularzem zamówienia oraz jakąkolwiek umową licencyjną użytkownika końcowego dla oprogramowania, niniejsza Umowa będzie miała pierwszeństwo, chyba że w formularzu zamówienia wyraźnie postanowiono inaczej. Bez względu na postanowienia niniejszej Umowy, każda odpowiednia umowa licencyjna użytkownika końcowego będzie podlegać prawu Polskiemu, bez względu na jakiekolwiek przepisy dotyczące kolizji praw. Wszelkie roszczenia dotyczące świadczenia Usług przez Kenso Software, jego Podmioty Powiązane lub ich odpowiednie personel będą składane wyłącznie przeciwko Kenso Software.

13.12 Zmiana.

Nie ma możliwości wprowadzenia zmian lub modyfikacji niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek formularza zamówienia, poza pisemnym porozumieniem między stronami, które stanowi wyraźne odniesienie do niniejszej Umowy lub właściwego formularza zamówienia.